Lake Kariba

Painting
60cm by 90cm
framed
Lake Kariba